Op de 29ste jannewaris 1947, as er te genietsjen falt fan de stilte en de romte fan it wide fjild en de skientme fan de beferzen Surhúster dreven, sjocht Pieter Loonstra it libbensljocht. As er as in sûne setter opgroeid mei âldere susters boppe- en in jongere broer ûnder him en nei skoalle sil, moat er in sânreed del dy’t út eastlike rjochting wei, útkomt op'e Doarpsstrjitte. Rjocht op it hûs oan fan Simon Zuidersma, dêr’t no de famylje Nijboer wennet. Fan de Uterwei, sa’t dy der nó hinne leit, is dan noch hielendal gjin sprake.

Lês hjir de Grutte Gelf: