Kolofon

Dit is de offisjele website fan 'e Grutte Gelf, it doarpsblêd fan en foar Surhuzum.
Op dizze side steat ynformaasje fan en út it doarpsblêd. Sawol de ynformaasje as de teksten en it byldmateriaal falle ûnder it copyright fan de Grutte Gelf.

De redaksje fan 'e Grutte Gelf is yn hannen fan:
Kornelis van Dekken
Beitske Tjeerdsma-de Vries

Kopij-adres:
Grutte Gelf
p/a Pûsterwei 8
9283 XG Surhuizum

E-mail: redactie@gruttegelf.nl