Moai sûnder wergea binne de Wâlden:
smûkskaedsjend beämtegrien ôeral yn ’t roun,
blierlaeitsend boulân, tierige greiden,
sjongende fûgels, sânnich de groun.

Lês hjir de Grutte Gelf: